NPK 20-0-18+TE LÚA 3

Share

Loại phân bón

Số đăng ký

Mã sản phẩm

Quy cách đóng gói

Là sản phẩm công nghệ cao, có tính dễ tang, dễ tiêu, để bón hoặc tưới cho cây trồng, thích hợp với nhiều loại câu trồng khác.

Translate »

Call Now